Scroll Top

Vrátenie / výmena / reklamácia

Vrátenie/výmena/reklamácia tovaru

Nakoľko ide o rastlinný tovar, kupujúci je povinný zabezpečiť čo najrýchlejšie prevzatie zásielky, po prevzatí zásielku ihneď otvoriť a jednotlivé rastliny rozbaliť a poliať. Pokiaľ sa dodané rastliny napriek riadnej starostlivosti neujali, je potrebné, aby kupujúci čo najskôr kontaktoval predávajúceho emailom na adresu obchod@zahradnikmax.sk alebo telefonicky na čísle +421 915 379 172 . Prípadné poškodenie rastlín spôsobené počas prepravy je potrebné bezodkladne nahlásiť ihneď po obdržaní tovaru. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

ZÁRUKA A VRÁTENIE TOVARU:

 1. Keďže sa jedná o špecifický tovar (rastliny), sú záručné podmienky obmedzené len na kvalitu rastlín v čase ich dodania. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru. Akékoľvek neskoršie reklamácia na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Všetkým zákazníkom ponúkame garanciu 100% kvality doručenia poštou.  Aby bolo možné garanciu uplatniť, balík musí byť prevzatý hneď po jeho ohlásení poštou alebo najneskôr do dvoch pracovných dní od ohlásenia doručenia poštou.
 2. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.
 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku alebo nedodržaním odporúčaného spôsobu pestovania uvedeného v priloženom návode. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Poškodenie poškodenie rastlín dokladá spotrebiteľ fotografiami zaslanými na kontaktný e-mail.
 5. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť iba na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.obchod.zahradnikmax.sk.
 6. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. (Záručná doba pri reklamácii tovaru zakúpeného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má pridelené IČO, je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.)
 7. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym skladovaním, alebo poškodením tovaru kupujúcim.
 8. Kupujúci si uplatní reklamáciu vypísaním reklamačného listu, ktorý je uvedený TU a jeho odoslaním na obchod@zahradnikmax.sk alebo poštou spolu so zaslaním reklamovaného tovaru a kópiou dokladu o kúpe na adresu predávajúceho: GardenBau s.r.o. – Vodárenská 23, 040 01 Košice.
 9. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 11. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 12. V prípade neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 13. Predávajúci sa zaväzuje určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru.
 14. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim, je možné riešiť dohodou alebo mimosúdnou cestou. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať na e-maily: obchod@zahradnikmax.sk .
 15. V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, môže sa spotrebiteľ obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako jeden z možných subjektov alternatívneho riešenia sporu a podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa postupu bližšie uvedeného v § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade záujmu o súdne riešenie sporu vzniknutého medzi predávajúcim a kupujúcim, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike s návrhom na riešenie sporu.
 16. Všetky oznámenia a ďalšie úkony, ktoré majú byť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo dohody zmluvných strán urobené písomne, alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany.
 17. Keďže sa jedná o špecifický tovar (rastliny), sú záručné podmienky obmedzené len na kvalitu rastlín v čase ich dodania. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru. Akékoľvek neskoršie reklamácia na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. . Aby bolo možné garanciu uplatniť, balík musí byť prevzatý hneď po jeho ohlásení poštou alebo najneskôr do dvoch pracovných dní od ohlásenia doručenia poštou.
 18. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou
či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci alebo zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Reklamácia:

Kvalita a zdravotný stav rastlín je pred odoslaním starostlivo skontrolovaná našimi pracovníkmi – profesionálnymi záhradníkmi. Tovar pred odoslaním bezpečne zabalíme, aby k Vám dorazil bez poškodenia. Prosíme Vás, aby ste zásielku prevzali okamžite, alebo v čo najkratšom čase. Rastliny totiž potrebuje Vašu okamžitú starostlivosť. Po prevzatí balíka, prosím, rastliny čo najskôr zalejte a následne vysaďte. Návod na výsadbu rastlín je uvedený na našej stránke.

·      Zákazník – spotrebiteľ (fyzická osoba) je POVINNÝ okamžite po prevzatí skontrolovať neporušenosť obalu, rastlín a prípadné závady najneskôr do 14 dní oznámiť prevádzkovateľovi a prepravcovi. V opačnom prípade sa rastliny považujú za prezreté a bez akýchkoľvek vád. Je mimoriadne dôležité, aby zákazník všetky prípadné vady zdokumentoval (fotografie). Tento postup výrazne pomôže pri riešení prípadnej reklamácie.

·      Zákazník – nespotrebiteľ (právnická osoba) je POVINNÝ po prevzatí skontrolovať neporušenosť obalu, rastlín do 14 dní a prípadné závady bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi a prepravcovi. V opačnom prípade sa rastliny považujú za prezreté a bez akýchkoľvek vád. Je mimoriadne dôležité, aby zákazník všetky prípadné vady zdokumentoval (fotografie). Tento postup výrazne pomôže pri riešení prípadnej reklamácie.

Zákazník kúpou živého rastlinného tovaru preberá zodpovednosť za správnu starostlivosť, za polievanie, výživu a udržiavanie rastlín tak, ako sa informoval pri nákupe a ako je uvedené v poradenstve na stránke www.obchod.zahradnikmax.sk. .

Maximálna doba pre uplatnenie reklamácie je 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Spoločnosť GardenBau s.r.o.  nezodpovedá za škody spôsobené prepravou. Spoločnosť GardenBau s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.

Pri problémoch so zaslanými rastlinami postupujte, prosím, v súlade s našim reklamačným poriadkom, ktorý je uvedený na našej stránke v časti „Obchodné podmienky“. Za škody spôsobené nesprávnou starostlivosťou, mrazom, poškodením pri preprave, neodbornou manipuláciou pri rozbaľovaní balíka neručíme. K vráteniu peňazí (len suma za rastlinný tovar), prípade k výmene za iný tovar, je potrebné vrátiť tovar na našu adresu. Tovar musí byť starostlivo zabalený, aby sa prepravou nepoškodil. Neprijímame zásielky zaslané na dobierku. Vrátenie sumy za tovar je možné len po prijatí rastlín, na základe dobropisu.

Pre uplatnenie reklamácie nám, prosím zašlite poštou alebo e-mailom ( obchod@zahradnikmax.sk  ) nasledovné dokumenty:

·         kópiu faktúry
·         názov a počet reklamovaných rastlín
·         dôvod reklamácie
·         fotodokumentáciu
·         telefonický a e-mailový kontakt
·         dátum a podpis

O rastlinu sa, prosím, až do vyjadrenia k Vašej reklamácii a následného vyriešenia, naďalej starajte.

Prevádzkovateľ zodpovedá za závady rastliny preukázateľné výlučne v čase jej predaja. Záručná doba je 24 mesiacov. Zákazník je POVINNÝ dodržiavať pravidlá správnej starostlivosti o rastliny uvedené na stránke www.obchod.zahradnikmax.sk. V prípade nejasností zákazník môže kontaktovať prevádzkovateľa telefonicky alebo e-mailom a žiadať o radu.

ZODPOVEDALI SME VAŠU OTÁZKU?

V prípade ak nie, prosíme neváhajte mi poslať svoje otázky na obchod@zahradnikmax.sk .  Ak máte záujem vidieť náše obchodné podmineky v plnom znení, prosím prezrite si ich tu  OBCHODNÉ PODMIENKY.

Nákupný košík
Close
Košík
 • Žiadne produkty v košíku.
Váš košík je momentálne prázdny.
Pred pokračovaním k pokladni pridajte nejaké produkty do nákupného košíka.
Prezrite si naše kategórie v obchode a objavte novinky a špeciálne ponuky.